Ohjaavat periaatteet

Toimintaamme ohjaavat seuraavat periaatteet:

Jokaiselle nuorelle on nimetty omakasvattaja, joka on sijoituksen ajan nuorelle lähin tuki ja turva. Omakasvattajalla on tärkeä rooli nuoren puolestapuhujana, nuoren asioiden hoitamisessa ja niihin vaikut­tamisessa. Oma­kasvattajan tehtävä on antaa nuorelle jakamatonta huomiota arjen keskellä kahden­keskisillä toiminnoilla ja keskusteluilla. Nuoria kannustetaan näyttämään tunteitaan ja tuomaan niitä esille. Oma­kasvattajan tehtävänä on toimia nuoren käyttäytymisensä peilinä ja löytää yhdessä nuoren kanssa terveitä toiminta­malleja ja –tapoja erilaisten tunteiden purkamiseen sekä tilanteista selviytymiseen. Oma­kasvattajuudesta huolimatta jokainen Pallo-kotien aikuinen on arjessa läsnä jokaista nuorta varten.
Nuorten kanssa työskentelyssä aito kohtaaminen, välittäminen ja dialogisuus ovat keskiössä. Ratkaisuja etsitään yhdessä, nostaen nuoren omia voimavaroja esille ja vahvistaen niitä. Omakasvattaja luo suhteita myös nuoren lähiverkostoihin, vanhempiin ja muihin tuki­verkostoihin. Nuori on aina osa perhettään ja tästä syystä koemme Pallo-kodeilla työskentelyn koko perheen kanssa tärkeäksi. Työskentely jokaisen nuoren ja perheen kanssa pohjautuu yhdessä räätälöityihin tavoitteisiin.
Uskomme Pallo-kodeilla korjaavaan yhteisöllisyyteen. Koko yhteisöä koskevista asioista keskustellaan ja päätetään yhdessä, sillä yhteisiin pelisääntöihin sitoutuminen on kaikkien vastuulla. Nuoria osallistetaan arjen toimintoihin ja otetaan mahdollisimman paljon mukaan asioiden hoitoon. Talossa pidempään asuneita ja kasvaneita nuoria kannustetaan isosisaruuteen pienempiä ja vastatulleita kohtaan. Yhteisön sääntöjen ja sopimusten puitteissa jokaiselle yksilölle sovelletaan oman edun mukaiset rajat ja sopimukset. Pyrimme toiminnassamme yksilöllisyyttä korostavaan yhteisöllisyyteen.
Haluamme, että jokainen lapsi ja nuori kokevat itsensä tärkeiksi ja merkityksellisiksi tässä yhteisössä. Pyhitämme joka viikko yhden päivän yhteiselle olemiselle ja tekemiselle. Tämän kautta vahvistamme nuorten kokemusta yhteisöön kuulumisesta, kannustamme heitä rohkeasti voittamaan itsensä ja kokeilemaan uusia asioita sekä mahdollistamme innostumisen uusista harrastuksista. Jokaista nuorta kannustetaan oman mielenkiinnon mukaisiin harrastuksiin ja toiminnallisuuteen. Arjen keskellä Pallossa koetaan tärkeäksi myös juhlat ja niihin kuuluvat perinteet. Parhaimmillaan yhdessä tekeminen ja kokeminen voi olla jollekin nuorelle henkilökohtaisesti voimaannuttava kokemus oman itsetunnon sekä itsevarmuuden kannalta ja yhdessä koetut asiat vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Täällä arkea eletään iloisin ja positiivisin mielin. Hassuttelu, halailu ja heittäytyminen ovat tavallisen arjen keskellä enemmän kuin sallittuja! Työntekijämme tekevät työtään suurella sydämellä, ammattitaidolla ja vahvana tiiminä. Jokaisen nuoren asioissa päätökset tehdään nuorta kuullen ja yhdessä pohtien, jotta ratkaisut ajaisivat mahdollisimman hyvin nuoren omaa etua ja auttaisivat häntä kulkemaan kohti omia tavoitteitaan ja kasvuaan itsenäiseksi, yhteiskunnassa pärjääväksi aikuiseksi. Uskomme, että aito kohtaaminen on edellytys laadukkaalle ja vaikuttavalle työlle.
Teemme tiivistä yhteistyötä niin koulujen, hoitokontaktien kuin lapsen oman läheisverkostonkin kanssa. Kannustamme nuoria ylläpitämään ja löytämään terveitä ihmissuhteita ympärilleen. Uskomme kasvatuskumppanuuteen, sillä vanhemmat ovat usein lapsensa parhaita asiantuntijoita. Tuemme myös vanhempien omaa kasvua ja kehitystä sekä tarjoamme perheterapiaa ja vanhemmuuteen liittyvää tukea sijoituksen aikana. Yhdessä saamme aikaan positiivisia ja kestäviä muutoksia!
Valmistelemme nuorta itsenäiseen elämään koko sijoituksen ajan, jotta itsenäistyminen tapahtuisi tuetusti ja portaittain. Sosiaalisten verkostojen löytyminen ja vahvistaminen ovat tärkeimpiä tavoitteitamme. Pallo-kodeilla nuoren on myös mahdollista harjoitella itsenäisempää asumista ja asioiden hoitoa omien valmiuksien mukaan jo sijoituksen aikana. Sijoituksen aikana nuori on ehtinyt useasti luoda katkeamattomat suhteet aikuisiin ja toisiin nuoriin. Me Pallo-kodeilla olemme valmiit sitoutumaan nuoriin myös sijoituksen päätyttyä, joten Pallon entiset nuoret ovat aina tervetulleita kyläilemään Pallossa yhteisen sopimuksen mukaisesti.
Sijoitusprosessin alussa kartoitamme aina lapsen/nuoren perhetaustat, -suhteet ja verkostot. Vanhempien kanssa tehdään mahdollisuuksien mukaan koko sijoitusprosessin ajan tiivistä yhteistyötä. Perhetyössä keskitytään yksilöllisesti nuoren asiakassuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin. Vanhemmille luodaan omat henkilökohtaiset tavoitteet, perheelle yhteiset tavoitteet sekä otetaan huomioon lapsen tavoitteet vanhempien näkökulmasta.

Omakasvattajat tekevät perhetyötä luovasti perheen yksilölliset tarpeet huomioiden. Perhetyön tavoitteena on perheen voimavarojen löytäminen ja vahvistaminen sekä perhesuhteiden vahvistaminen sijoituksen aikana. Aito, kunnioittava ja luottamuksellinen suhde omakasvattajan ja vanhemman välillä sekä yhteen hiileen puhaltaminen lapsen asioissa ovat avainasioita onnistuneessa perhetyössä.
Olemme koko yhtymänä sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin sekä luontoavusteisiin toimintamalleihin. Hyödynnämme lähiluonnossa liikkumista osana kokonaisvaltaista lasten hyvinvointia tukevaa toimintaa.

Lue lisää luontoavusteisuuden tutkimustuloksista